loader

Termeni și condiții

Articolul 1. DISPOZIȚII GENERALE

Aceste condiții generale de vânzare guvernează relațiile contractuale dintre HighestElite, denumit în continuare Furnizorul de servicii reprezentat de societatea cu denumirea comercială Vixflo Invest Srl, având sediul social în Str. Pietei, Nr. 5, Brăila, CUI RO 33211632, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J09/306/2014 și Clientul său cu ocazia producerii și vânzării de serviciile sale.

Serviciile oferite de HighestElite sunt destinate persoanelor fizice și profesioniștilor.

Nicio toleranță din partea HighestElite nu va constitui o renunțare din partea sa la oricare dintre prevederile acestor condiții.

Aceste condiții generale de vânzare pot fi modificate în orice moment de către Furnizorul de servicii. În acest caz, condițiile generale aplicabile sunt cele care sunt în vigoare la data solicitării de service de către Client.

Prezentele condiții generale de vânzare intră în vigoare la data semnării și acceptării ofertei sau comenzii de cumpărare care servește drept contract, de către Client.

Aceste condiții generale de vânzare și rezumatul comenzii transmis Clientului formează un tot contractual și constituie ansamblul raporturilor contractuale dintre Părți. În cazul unei contradicții între aceste documente, vor prevala condițiile generale de vânzare.

Aceste condiții generale de vânzare pot fi consultate și pe site-ul www.highestelite.ro/termeni-si-conditii.

De fiecare dată când plasați o comandă pe site-ul www.highestelite.ro, vi se va cere să confirmați acceptarea acestor Condiții Generale de Vânzare în vigoare la data la care plasați comanda.

Acestea vor înlocui orice acord, aranjament sau contract anterior, scris sau nu, încheiat între părți și care se referă la același subiect. Orice acord care abate de la aceste condiții sau completează aceste condiții trebuie notat în scris.

Titlurile secțiunilor din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu afectează în niciun fel sensul prevederilor la care se referă.

Articolul 2. TIPURI DE SERVICII

Furnizorul de servicii oferă servicii pentru crearea de site-uri web și configurarea acestora, optimizarea acestora pentru motoarele de căutare, întreținerea tehnică a site-urilor web și a serverelor acestora precum și actualizări de securitate atunci când este necesar.

Toate lucrările vor fi planificate la primirea de către Furnizorul de servicii a depozitului și a formularului de comandă semnat corespunzător de către Client.

Articolul 3. FORMUL DE COMANDA - CITAT

Toate comenzile trebuie confirmate în scris și trebuie să identifice fără ambiguitate numele și numele companiei clientului.


3.1 Preluarea comenzii / Cotație

Comenzile sunt definitive numai atunci când au fost confirmate prin semnarea ofertei sau a formularului de comandă de către reprezentantul legal al Clientului sau orice persoană împuternicită în mod corespunzător în acest scop.

Dacă nu se indică altfel, ofertele Furnizorului de Servicii sunt valabile pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la trimiterea lor. După această perioadă, Clientul trebuie să solicite stabilirea unei oferte actualizate de către Furnizorul de Servicii.


3.2 Termenii și durata serviciului

Termenii și durata serviciului sunt stabilite în deviz sau în orice alt document anexat la acesta. Clientul se obliga sa furnizeze Furnizorului de Servicii toate documentele utile pentru realizarea serviciului comandat. Mai general, se angajează să faciliteze furnizarea serviciului de către Furnizorul de servicii.

Cu excepția cazului în care Furnizorul de servicii indică altfel, termenele de livrare sunt date doar cu titlu informativ și încep să curgă abia în ziua lucrătoare a aprobării de către Furnizorul de servicii a calității și completității suficiente a tuturor elementelor necesare la finalizarea comenzii și furnizate de către Client.

Clientul nu poate, atunci când livrarea sau finalizarea este întârziată, să pretindă despăgubiri cu condiția ca aceasta să fi fost stabilită în prealabil în scris, iar cuantumul acestei compensații nu poate depăși niciodată 10% din prețul total al comenzii. În toate cazurile, fie pentru circumstanțe excepționale, fie în caz de forță majoră, justificată de Prestatorul de Servicii, acesta din urmă poate revizui termenele de execuție sau poate renunța la contract fără ca Clientul să-și poată exercita vreun drept la despăgubiri.


3.3 Progresul serviciului

Orice serviciu trebuie să facă obiectul unei oferte semnate de Client. Cotațiile sau comenzile de achiziție semnate și transmise Furnizorului de servicii sunt irevocabile pentru Client, cu excepția cazului în care este acceptat altfel în scris de către Furnizorul de servicii. În această ultimă ipoteză, Furnizorul de Servicii nu poate fi obligat să efectueze serviciile în termenele convenite inițial.

Semnătura Clientului pe oferta sau formularul de comandă implică acceptarea fără rezerve a acestor condiții generale din partea Clientului. Aceste condiții generale de vânzare au prioritate față de orice alt document de la Client, în special orice condiții generale de cumpărare, cu excepția cazului în care sunt negociate condiții specifice de către Furnizorul de servicii validate în scris de către părți.

Articolul 4. DREPTUL DE RETRAGERE.

In contextul comenzilor efectuate de catre un Client - daca nu se indica altfel, ofertele din oferta sau de la Furnizorul de Servicii sunt valabile pe o perioada de 30 de zile conform specificatiilor consumatorului sau personalizate in mod clar. În consecință, dreptul de retragere de care se bucură consumatorul final nu poate fi exercitată asupra niciunui produs personalizat.

Articolul 5. PRINCIPII DE CESIUNE

Reproducerea și reeditarea creațiilor Furnizorului de Servicii sunt supuse colectării drepturilor de autor conform.

În conformitate cu legislația dreptului de autor, doar drepturile patrimoniale menționate în mod explicit în condițiile de transfer sunt transferate Clientului pentru lucrarea descrisă, cu excluderea oricărei alte, iar aceasta, în limitele apar și acolo. Se reamintește că dreptul moral al unei creații cuprinde, printre altele, dreptul la respectarea operei și dreptul de exploatare a operei prevăzute în condițiile transferului sau într-o modificare ulterioară.

Transferul acestor drepturi se referă numai la utilizarea anume destinată. Orice utilizare ulterioară sau diferită necesită un nou acord. Modificările sau interpretările unei creații grafice sau ilustrații nu pot fi făcute, în nicio circumstanță, fără acordul scris al HighestElite. Semnătura nu poate fi ștearsă fără acordul Furnizorului de servicii.

O idee propusă de Client nu constituie, în sine, o creație.

Articolul 6. DREPTURILE DE REPRODUCERE ȘI DE DISTRIBUȚIE

Pentru servicii bazate pe creații de proprietate intelectuală.

Drepturile de reproducere și distribuire se calculează pe baza distribuției creației operei. Ele pot fi transferate complet sau parțial. Fiecare adaptare diferită a operei originale face obiectul unei noi cesionări de drepturi de autor. Pentru fiecare nouă ediție, valoarea drepturilor trebuie actualizată. Drepturile sunt transferate în sfera temporală și geografică a prezentului contract și nu pot depăși această limită.

Întreaga producție și drepturile conexe, care fac obiectul prezentei comenzi, rămân proprietatea integrală și exclusivă a Furnizorului de servicii atâta timp cât facturile emise de Furnizorul de servicii nu sunt achitate integral de către Client, până la limita sumei totale a comenzii. și orice modificări încheiate în timpul serviciului. Ca corolar, Clientul va deveni proprietarul de facto al drepturilor transferate de la plata finală și decontarea tuturor facturilor emise în cadrul comenzii.

HighestElite își rezervă dreptul de a menționa pentru Client realizarea sa ca referință în cadrul strict al eforturilor sale de prospectare comercială, comunicare externă și publicitate.

Orice rezervare la dreptul de publicitate al HighestElite trebuie notificata si negociata inainte de semnarea ofertei si mentionata pe factura.

Toate drepturile de autor rămân proprietatea exclusivă și completă a Furnizorului de Servicii până la plata integrală a serviciului, cu excepția datelor furnizate de Client. După plata integrală a serviciului, Clientul devine proprietarul tuturor lucrărilor create de Furnizorul de Servicii și dreptul de utilizare a site-ului, dreptul de a utiliza administrarea, codul sursă al paginilor site-ului create pentru Client fie este html, css și javascript precum și imaginile utilizate pe întregul site creat pentru Client, cu excepția platformei elems.io și a codului sursă al acesteia care sunt instrumente care permit crearea de site-uri web. Platforma elems.io, proprietatea sa intelectuală, codul sursă și tot ceea ce ține de funcționarea acesteia rămân proprietatea exclusivă a Furnizorului de Servicii.

Articolul 7. ANGAJAMENTUL PĂRȚILOR

În general, Clientul și Furnizorul de Servicii se angajează să colaboreze activ pentru a asigura executarea corectă a contractului. Fiecare parte se obligă să comunice orice dificultăți de care ia cunoștință, pe măsură ce apar, pentru a permite celeilalte părți să ia măsurile necesare.

Orice modificare a unei comenzi în timpul executării, precum și orice modificare a utilizării sau distribuției creațiilor sau materialelor livrate, poate avea ca rezultat o revizuire a prețului convenit inițial, fără a prejudicia dreptul Furnizorului de servicii de a se opune modificărilor care ar încalcă, acolo unde este cazul, drepturile sale de proprietate intelectuală.

7.1 Clientul

În cazul în care Clientul apelează la Furnizorul de Servicii pentru servicii mai tehnice sau complexe, sau pentru a evidenția vizibilitatea companiei sale sau a produselor acesteia, acesta se obligă să:

- să stabilească, acolo unde este cazul, specificații detaliate care nu vor mai fi supuse modificării, cu excepția cazului în care sunt agreate de către părți, după ce au fost aprobate de către Furnizorul de servicii. În cazul în care modificările implică o rearanjare substanțială a specificațiilor inițiale, acestea trebuie să fie validate din nou de către Furnizorul de servicii.

- să furnizeze Furnizorului de servicii o comandă de cumpărare, sau o confirmare scrisă (datată și semnată) în conformitate cu termenii baremului sau cotației prezentate.

- să furnizeze toate elementele documentare grafice și textuale necesare pentru finalizarea cu succes a contractului (în special în formatele corecte utilizabile în funcție de mediile vizate) și să notifice Furnizorul de servicii cu privire la elementele care nu sunt în domeniul public. Ca corolar, Clientul trebuie să poată lua în considerare în mod constant, dacă este necesar, achiziția drepturilor de reproducere aferente. În caz contrar, numai răspunderea Clientului poate fi asumată în acest sens.

- să colaboreze activ la succesul proiectului prin furnizarea în timp util Furnizorului de Servicii a tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru o înțelegere adecvată a nevoilor și buna execuție a serviciilor.

- să respecte cu strictețe recomandările tehnice și creative făcute de Furnizorul de Servicii.

- garantează Furnizorul de Servicii împotriva oricărei acțiuni care i-ar putea fi intentată din cauza naturii datelor sau informațiilor (texte, imagini, sunete) care ar fi putut fi furnizate sau alese de către Client.

- achita sumele datorate Furnizorului de Servicii in termenele precise.

7.2 Furnizorul de servicii

Dacă este necesar, Furnizorul de Servicii poate interveni în elaborarea caietului de sarcini, împreună cu Clientul.

Furnizorul de Servicii se obligă să informeze în mod regulat și eficient Clientul cu privire la derularea contractului, în special, prin validări transmise Clientului.

În cazul în care, la solicitarea Clientului, executarea lucrării este suspendată temporar, sau în cazul în care Clientul întârzie transmiterea comentariilor sau datelor sale atunci când acestea sunt necesare și solicitate de Prestatorul de Servicii, se poate stabili facturarea provizorie, proporțional cu serviciile deja prestate furnizate de Furnizorul de servicii.

În ceea ce privește confidențialitatea și pe durata acestor termeni și chiar și după încetarea acestora din orice motiv, Furnizorul de Servicii se obligă să păstreze strict confidențiale toate informațiile și documentele de orice natură referitoare la Client, la care ar fi putut avea acces în contextul executării acestei misiuni.

Articolul 8. LIVRARE

Livrările se fac prin mijloacele alese de HighestElite, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.

În cazul livrărilor de către Furnizorul de servicii, produsele se deplasează pe cheltuiala și riscul Clientului, cu excepția fraudei din partea Furnizorului de servicii.

Articolul 9. CLAUZA DE RESERVARE A PROPRIETĂȚII

Furnizorul de servicii își păstrează drepturile de proprietate asupra produselor vândute până la plata integrală a prețului și a accesoriilor acestuia. În consecință, Clientul se abține în mod expres de la vânzarea, transferul, gajarea și în general înstrăinarea bunurilor acoperite de contract înainte de închiderea contului său, sub sancțiunea majorării costurilor generale. În plus, Furnizorul de Servicii nu este în niciun fel responsabil pentru defectele cauzate direct sau indirect de vina sau neglijența Clientului însuși sau a unei persoane care acționează în numele și/sau în numele său, nici a unui terț.

Articolul 10. PREȚURI ȘI FACTURARE

Prețurile Furnizorului de servicii sunt cele în vigoare în ziua în care Cotația este trimisă Clientului prin intermediul site-ului sau prin email. Prețurile Furnizorului de servicii sunt exprimate în euro și nu sunt inclusive TVA.

Cota de TVA care poate fi aplicabilă va fi cea în vigoare la momentul plății(lor).

Atunci când Furnizorul de servicii își oferă serviciile sub formă de fișiere electronice, este fără costuri suplimentare de transmitere a fișierelor.

În cazul în care Clientul solicită alte metode de expediere, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru copierea pe alte medii digitale și costurile de livrare.

Furnizorul de servicii, însă, își rezervă dreptul de a impune alegerea platformei de Internet utilizată pentru transferul de fișiere specifice sau mai mari.

Articolul 11. PLÂNGERI

Orice reclamație referitoare la Servicii, creații sau material livrat trebuie raportată prin e-mail și scrisoare recomandată Furnizorului de Servicii și motivată în mod corespunzător de către Client. Nicio reclamație nu este admisibilă dacă nu a fost trimisă Furnizorului de Servicii în termen de 5 zile calendaristice de la livrarea către Client a echipamentului sau produsului comandat sau în 48 de ore de la terminarea lucrărilor comandate.

În cazul în care reclamația este recunoscută ca fiind justificată de către Furnizorul de servicii, obligațiile acestuia se limitează exclusiv la înlocuirea sau repararea gratuită a produselor, fără ca Furnizorul de servicii să poată fi răspunzător pentru vreo despăgubire, din orice motiv, direct sau indirect, cu excepția cazului de fraudă sau neglijență gravă din partea sa.

Articolul 12. RĂSPUNDERE LIMITĂ

Furnizorul de servicii este obligat prin obligații de mijloace, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru întârzierile, defecte sau alte defecțiuni rezultate dintr-o cauză de forță majoră sau din evenimente cauzate independent de propria sa voință sau dincolo de îndatorirea sa de control (exemple, fără ca această listă să fie exhaustivă: întreruperi electrice, defecțiuni ale rețea de telecomunicații, boală, incident de serviciu, grevă, tulburări civile, incendiu, paralizie a transporturilor, eșec al subcontractanților sau furnizorilor etc.).

Cu excepția cazurilor de fraudă și neglijență gravă din partea sa, Furnizorul de Servicii nu poate fi în niciun caz făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte suferite de Client, cum ar fi pierderea profitului, reducerea cifrei de afaceri sau orice creștere ulterioară a costurilor generale. În plus, Furnizorul de Servicii nu este în niciun fel responsabil pentru defectele cauzate direct sau indirect de vina sau neglijența Clientului însuși sau a unei persoane care acționează în numele și/sau în numele său, nici a unui terț.

Articolul 13. CONFIDENTIALITATE

Furnizorul de servicii se obligă să nu dezvăluie nicio informație confidențială furnizată de Client.

Această obligație de confidențialitate nu se referă la informațiile care:

- aparțin domeniului public la momentul transmiterii acestora, sau sunt succesiv cunoscute publicului fără vina Furnizorului de servicii;

- Au fost în posesia sau create de Furnizorul de Servicii înainte de transmiterea de către Client;

- Au fost obținute de către Furnizorul de servicii prin mijloace legitime din alte surse decât Clientul.

- Sunt dezvăluite de către Furnizorul de servicii cu aprobarea scrisă a Clientului.

Articolul 14. PLATA

14.1 Plata prețului

Plata prețului total trebuie efectuată în cel mult 30 de zile de la data facturii, cu excepția cazului în care se aplică condiții speciale.
Furnizorul de servicii va solicita un depozit de 50% din suma totală, toate taxele incluse, cu excepția cazului în care s-a convenit în scris între părți.

Facturile se plătesc la numărul de cont bancar indicat pe cotație, formularul de comandă sau factură. Reclamațiile nu suspendă obligațiile de plată ale Clientului. Acesta din urma declara in mod expres ca renunta la dreptul de a ridica impotriva Furnizorului de Servicii exceptia neexecutarii din orice motiv, chiar si in cazul contractelor succesive.

14.2 Întârzierea plății

Orice întârziere a plății peste 30 de zile de la data emiterii facturii va avea ca rezultat automat, fără notificare prealabilă, o dobândă convențională de întârziere de 13% pe an. În plus, se va datora și o compensație fixă ​​și irevocabilă în valoare de 10% din soldul rămas cu un minim de 75 EUR, sub rezerva tuturor celorlalte daune. Clauza de penalizare de 10% de mai sus poate fi cerută și de consumatorul final în cazul în care Furnizorul de servicii nu livrează produsele sau nu efectuează lucrările vizate de comandă.

14.3 Costuri suplimentare

Deplasările necesare pentru încheierea cu succes a contractului pot fi, de asemenea, facturate Clientului.

Articolul 15. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI

În cazul rezilierii contractului înainte de încheierea acestuia de către Client sau Furnizorul de Servicii, Clientul se obligă în mod oficial să regularizeze și să remunereze sumele aferente programului curent, lucrărilor efectuate sau în derulare, precum și serviciilor suplimentare efectuate.

In cazul in care ruptura se datoreaza Clientului, suma datorata va fi majorata cu o compensatie in valoare de 15% din suma totala a comenzii. În toate cazurile, o sumă minimă de 150,00 EUR va fi solicitată de la Client.

În circumstanțe foarte excepționale, Furnizorul de servicii poate oferi să transforme comanda inițială într-o comandă pentru alte servicii care intră în sfera competențelor sale.

Articolul 16. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

16.1 Medierea

Orice litigiu legat de valabilitatea, caducitatea, nulitatea, executarea, neexecutarea, prelungirea, intreruperea, solutionarea acestor conditii generale sau in legatura cu acestea precum un litigiu privind suma care nu poate fi solutionata pe cale amiabila, partile implicate se obliga sa încearcă să-și rezolve disputa prin mediere.

Părțile convin în mod expres să apeleze la un mediator autorizat în sensul articolului din Codul judiciar.

Medierea va începe în cel mult (15) zile de la cererea de mediere notificată de una dintre părți celeilalte părți. Durata medierii nu poate depăși trei luni, cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres.

Sediul medierii va fi la Braila (Romania), cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres să aleagă o locație complet diferită.

Limba medierii va fi doar romana.

În lipsa acordului acestui mediator pentru începerea medierii solicitate, părțile se obligă să caute un alt mediator avizat pe lista mediatorilor aprobați de pe site-ul Comisiei Federale de Mediere.

16.2 Competență

În cazul în care medierea nu are ca rezultat un acord, litigiul va fi soluționat exclusiv de către instanțele judecătorești și, după caz, de către judecătorul de pace din Braila.

16.3 Costuri și taxe

Fiecare parte suportă onorariile, costurile și plățile avocaților, consilierilor, contabililor și altor experți respectivi, precum și toate celelalte cheltuieli suportate în legătură cu negocierea, pregătirea, semnarea și intrarea în vigoare a prezentului, precum și a operațiunilor și acordurilor menționate în acesta.

Actualizat pe 23 decembrie 2023 la 12:30 - Braila.
Continuând navigarea pe site, acceptați politica noastră de confidențialitate.